Ureditev meje lahko izvaja samo pooblačeni geodet, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.

UREDITEV MEJE - GEODET - parcelacija, ureditev meje, geodetski načrt, geodetski posnetek, pridobitev hišne številke, evidentiranje stavbe, Kranj 008

Ureditev in evidentiranje urejene meje je postopek, ki ga dober gospodar ne bi smel spregledati oz. opustiti.

Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

Kdo so stranke v postopku ureditve meje?

Za ureditev meje so stranke v postopku lastniki nepremičnin katerih meja ali del meje se ureja, ki so vpisani v zemljiški knjigi, razen če zakon ne določa drugače. Stranke v postopku urejanja meje so tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki se ureja v postopku urejanja.

Če se med postopkom za izdelavo elaborata ali med upravnim postopkom spremeni lastništvo nepremičnine, novi lastnik oziroma pridobitelj vstopi v postopek v tistem stanju, kakršno ob vstopu je. Že opravljena dejanja v postopku se z novim lastnikom oziroma pridobiteljem ne ponovijo.

V postopkih v zvezi z zemljišči, stavbami ali deli stavb, katerih lastnik je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in pri zemljiščih, ki so javno dobro, so stranke upravljavci teh nepremičnin.

Kaj se lahko ureja?

V postopku urejanja meje se ureja  meja ali del meje parcele.  Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

Kako poteka postopek ureditve meje?

Pred izvedbo mejne obravnave pridobi geodetsko podjetje zemljiškokatastrske podatke, potrebne za geodetske storitve ureditve meje, pri geodetski upravi, podatke o lastnikih parcel in drugih osebah, ki sodelujejo v postopku ureditve meje, ter o njihovem stalnem prebivališču pa pri sodišču oziroma drugih organih, pristojnih za vodenje teh podatkov.

Pred izvedbo mejne obravnave lahko geodetsko podjetje brez sodelovanja lastnikov opravi geodetske meritve in opazovanja na kraju samem, zlasti zato, da ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Za to ugotovitev se uporabijo zadnji vpisani podatki o parcelah, ali podatki iz zbirke listin zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov. Iz elaborata ureditve meje mora biti razvidno, katere podatke je geodetsko podjetje uporabilo za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra.

Na mejni obravnavi lastniki sosednjih parcel za svoja zemljišča geodetu pokažejo oziroma natančno opišejo potek meje v naravi. Lastniki parcel, ki se jih dotika meja, ki se ureja, lahko pokažejo oziroma opišejo samo točke, kjer se zaključi ta meja, ali samo izjavijo, da meja, ki se ureja, ne posega na njihovo zemljišče.

Če lastniki parcel iz prejšnjega odstavka tako zahtevajo, jim mora geodet pokazati potek meje po podatkih zemljiškega katastra in jih opozoriti na stopnjo natančnosti katastrskih podatkov. To lahko zahtevajo tudi, preden sami pokažejo mejo.

Zapisnik mejne obravnave je sestavni del elaborata ureditve meje. Zapisnik mejne obravnave podpišejo geodet, ki je vodil mejno obravnavo, in lastniki. Če ga kateri od lastnikov noče podpisati, geodet to dejstvo in razloge za odklonitev podpisa navede v zapisniku. Vanj se vpišejo tudi vse pripombe, ki jih dajo lastniki k poteku postopka mejne obravnave oziroma na zapisnik. Lastniki lahko podpišejo le prisotnost na mejni obravnavi.

Kdo lahko zahteva uvedbo postopka evidentiranja urejene meje:

Postopek evidentiranja urejene meje se uvede na zahtevo lastnika parcele. Zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje je treba priložiti elaborat ureditve meje, ki ga izdela geodetsko podjetje na podlagi mejne obravnave.

Postopek evidentiranja urejene meje se lahko uvede tudi na zahtevo državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Pokličite +386 (0)31 297 062.

 

Ne odlašajte,
že zdaj nas kontaktirajte!

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Kontaktni Obrazec
2019-01-11T12:09:35+00:00